Liqcreate Composite-X

Niezwykle mocna, wzmocniona nano-mikro żywica kompozytowa

Nowość w sklepie!

 • Wysoka sztywność i wytrzymałość na zginanie
 • Doskonała odporność chemiczna
 • Idealny zarówno do użytku przemysłowego, jak i prywatnego
 • 337,00 zł (89,87 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: środa, 03 marca
Zamów dziś do godz.12:30.

Na moją listę życzeń

Nr art.: LIQCR-LCX00375, Zawartość: 375 g

EAN: 8720256386070

 • Wysoka sztywność i wytrzymałość na zginanie
 • Doskonała odporność chemiczna
 • Idealny zarówno do użytku przemysłowego, jak i prywatnego
375 g: 337,00 zł (89,87 zł / 100 g)
1.500 g: 962,00 zł (64,13 zł / 100 g)

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: LIQCR-LCX00375
Numer producenta: LCX00375
Marki (producenci): Liqcreate
Zawartość: 375 g
Rodzaje produktów: Resin
Źródło światła: LCD, DLP, SLA - Laser
Kolor filamentu: Biały

Opis

Jako jeden z najmocniejszych i najsztywniejszych materiałów na rynku o module sprężystości ponad 9000 MPa i wytrzymałości na zginanie 150-170 MPa, żywica nano-mikro kompozytowa Composite-X idealnie nadaje się do produkcji części o ekstremalnych zastosowaniach, np. przemysł motoryzacyjny lub przemysł o wysokiej wydajności.

Materiał o doskonałej odporności chemicznej jest jednak łatwy w użyciu i może być również stosowany w pomieszczeniach prywatnych do produkcji wytrzymałych modeli.

Materiał można stosować po utwardzeniu UV, a jego właściwości można poprawić po utwardzeniu termicznym.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Liqcreate Composite-X

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

Ciekawostki

W Amsterdamie stalowy most jest drukowany w 3D przez roboty.