Liqcreate Flexible-X

Doskonały elastyczny materiał do drukarek 3D SLA, DLP i LCD open source

 • Wysoka elastyczność
 • Dobra odporność na rozdarcie
 • Specjalnie dla części przemysłowych
 • 255,00 zł (102,00 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: wtorek, 26 stycznia
Zamów dziś do godz.12:30.

Na moją listę życzeń

Nr art.: LIQCR-LFX00250, Zawartość: 250 g

EAN: 8719327155240

 • Wysoka elastyczność
 • Dobra odporność na rozdarcie
 • Specjalnie dla części przemysłowych
250 g: 255,00 zł (102,00 zł / 100 g)
1.000 g: 746,00 zł (74,60 zł / 100 g)

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: LIQCR-LFX00250
Numer producenta: LFX00250
Marki (producenci): Liqcreate
Zawartość: 250 g
Rodzaje produktów: Resin
Źródło światła: LCD, DLP, SLA - Laser
Kolor filamentu: Czarny
Waga netto: 250 g, 1000 g

Opis

Liqcreate Flexible-X to fotopolimer w nieprzezroczystej czerni.

Części drukowane w 3D wykonane z tego materiału mają doskonałą elastyczność i odporność na rozdarcie.

Liqcreate Flexible-X jest łatwy w użyciu we wszystkich drukarkach 3D DLP, LCD i SLA open source w zakresie od 385 do 420 nm.

Materiał ten ma doskonałe właściwości, takie jak twardość Shore A 55 i wydłużenie do 160%, co czyni go idealnym do produkcji elastycznych i elastycznych części przemysłowych.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362 - Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 • P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Liqcreate Flexible-X

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

Ciekawostki

Pierwsze przemysłowe drukarki 3D istniały już w latach 80., gdy pierwsze programy CAD pojawiły się na rynku.