Liqcreate Gingiva Mask

Do miękkich i elastycznych modeli dentystycznych

 • Do miękkich części przypominających dziąsła
 • Gumowata konsystencja
 • Wysoka precyzja
 • Różowy kolor
 • 269,00 zł (107,60 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Przewidywana wysyłka w ciągu około 1 tygodnia

Na moją listę życzeń

Nr art.: LIQCR-LGM00250, Zawartość: 250 g

 • Do miękkich części przypominających dziąsła
 • Gumowata konsystencja
 • Wysoka precyzja
 • Różowy kolor
250 g: 269,00 zł (107,60 zł / 100 g)
1.000 g: 802,00 zł (80,20 zł / 100 g)

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: LIQCR-LGM00250
Numer producenta: LGM00250
Marka (producent): Liqcreate
Zawartość: 250 g
Stopień twardości Shore'a: A64
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: LCD, DLP, SLA - Laser
Kolor filamentu: Różowy
Waga netto: 250 g, 1000 g

Opis

Liqcreate Gingiva Mask to różowa żywica fotopolimerowa, która jest idealna do wytwarzania przypominających dziąsła części tkanek miękkich do modeli implantów dentystycznych. Może być stosowany na wszystkich drukarkach 3D typu open source SLA, MSLA i DLP w zakresie od 385 - 420 nm.

Miękki i elastyczny materiał może być wykorzystany do tworzenia tkanek miękkich do bardzo precyzyjnych modeli, mostów i łączników implantów. Dzięki swoim miękkim i elastycznym właściwościom doskonale nadaje się do wykonywania części dziąseł i tkanek miękkich, które wspierają modele implantów dentystycznych i projekty C&B. W połączeniu z Liqcreate Dental Model Pro można tworzyć precyzyjne modele dentystyczne.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Liqcreate Gingiva Mask

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Liqcreate Gingiva Mask

Ciekawostki

Najpopularniejszą techniką druku 3D jest FDM (osadzanie topionego materiału). Dzięki gorącemu Hot-End drut z tworzywa sztucznego jest topiony i  poszczególne jego warstwy są na siebie nakładane.