Liqcreate Premium Flex

Niezwykle elastyczny materiał do drukarek LCD i DLP 3D typu open source

 • Wysokie wydłużenie
 • Miękki w dotyku
 • Łatwe do wydrukowania
 • Wysoka elastyczność
 • 173,00 zł (69,20 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Jeszcze 5 sztuk dostępnych w magazynie

Przewidywany termin dostawy: poniedziałek, 01 lutego
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 12:30.

Na moją listę życzeń

Nr art.: LIQCR-LPF00250, Zawartość: 250 g

EAN: 8720256386001

 • Wysokie wydłużenie
 • Miękki w dotyku
 • Łatwe do wydrukowania
 • Wysoka elastyczność
250 g: 173,00 zł (69,20 zł / 100 g)
1.000 g: 433,00 zł (43,30 zł / 100 g)

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: LIQCR-LPF00250
Numer producenta: LPF00250
Marki (producenci): Liqcreate
Zawartość: 250 g
Stopień twardości Shore'a: A63
Rodzaje produktów: Resin
Źródło światła: LCD, DLP
Kolor filamentu: Niebieski
Waga netto: 250 g, 1000 g

Opis

Liqcreate Premium Flex to półprzezroczysty, turkusowy fotopolimer o doskonałej przetwarzalności i szybkości drukowania na drukarkach 3D opartych na MSLA i DLP.

Części wykonane z tego materiału wydrukowane w 3D mają wyjątkową elastyczność i niską twardość powierzchni Shore 63A.

Liqcreate Premium Flex jest łatwy w użyciu na wszystkich drukarkach 3D DLP i LCD typu open source w zakresie 385-420 nm. Jego duże wydłużenie i niska twardość Shore A sprawiają, że jest idealny do różnorodnych miękkich w dotyku i elastycznych prototypów.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P362 - Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 • P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Liqcreate Premium Flex

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

Ciekawostki

Producent samolotów Boeing wyprodukował części do myśliwca F / A-18 w druku 3D.