Phrozen Water-Washable Dental Model Resin in Beige

Do szybkiej produkcji precyzyjnych modeli stomatologicznych

Nowość w sklepie!

 • Wysoka precyzja
 • Niski skurcz
 • Niemal bezzapachowa
 • Jej pozostałości można usunąć wodą
 • 480,00 zł (48,00 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Przewidywany termin wysyłki: 28.10.2021 - Rezerwacja możliwa

Na moją listę życzeń

Nr art.: PHR-RS1000WWDM, Zawartość: 1.000 g

 • Wysoka precyzja
 • Niski skurcz
 • Niemal bezzapachowa
 • Jej pozostałości można usunąć wodą

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: PHR-RS1000WWDM
Numer producenta: RS1000WWDM
Marka (producent): Phrozen
Zawartość: 1.000 g
Stopień twardości Shore'a: D75
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: LCD, DLP
Kolor filamentu: Beżowy

Opis

Oto żywica wodozmywalna firmy Phrozen do modeli dentystycznych w kolorze beżowym. Została opracowana specjalnie z myślą o szybkim wytwarzaniu precyzyjnych modeli dentystycznych.

Zalety żywicy wodozmywalnej Phrozen

 • Pozostałości można łatwo usunąć wodą (brak konieczności stosowania etanolu i IPA do czyszczenia)
 • Wysoka precyzja
 • Niski skurcz (w sam raz do uzyskania idealnego dopasowania modeli zębów z wymiennymi matrycami)
 • Niska lepkość (można ją łatwo poddać obróbce)
 • Umiarkowanie wyczuwalny zapach

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362 - Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 • P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Water-Washable Dental Model Resin in Beige

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Phrozen Water-Washable Dental Model Resin in Beige

Ciekawostki

Jedną z największych społeczności druku 3D jest Thingiverse od Makerbot. Istnieje już ponad 1.000.000 Uploads, które są dostępne bezpłatnie.