YUKI MODEL 5-minutowy Epoxy

100g żywicy i 100g utwardzacza do szybkiego zastosowania

63,00 zł

(315,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 200 g

Dostawa do czwartek, 07 lipca, jeśli zamówienie zostanie złożone do poniedziałek do 05:15 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska od 170,00 zł.
Informacje dotyczące wysyłki i zwrotów.

Właściwości i zalety

 • klej 2K
 • Przejrzysty i wolny od rozpuszczalników
 • Czas obróbki 5 minut
 • Skleja większość materiałów

Nr art.: YM-650009, Zawartość: 200 g, EAN: 4260256384323

Kupowane często z YUKI MODEL Drewniane sztabki do mieszania 10 sztuk

YUKI MODEL 5-minutowy Epoxy - 200 g YUKI MODEL Drewniane sztabki do mieszania 10 sztuk - 1 opak.
YUKI MODEL 5-minutowy Epoxy - 200 g 63,00 zł (315,00 zł / kg)
YUKI MODEL Drewniane sztabki do mieszania 10 sztuk 14,15 zł
Cena całkowita: 77,15 zł

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: YM-650009
Numer producenta: 650009
Marka (producent): YUKI MODEL
Zawartość: 200 g
Rodzaj produktu: Akcesoria do drukarek 3D

Opis

5-minutowy Epoxy jest klejem 2K na bazie żywicy epoksydowej.

Żywica i utwardzacz są w butelkach po 100 gramów, co daje łączną sumę 200 g Epoxy.
Klej jest przejrzysty, wolny od rozpuszczalników i jego czas pracy to około 5 minut.

Nadaje się do uniwersalnej instalacji i naprawy różnych materiałów, takich jak metal, plastik, ceramika, szkło, porcelana, kamień, drewno, beton i guma. Produkty połączone klejem będą wytrzymałe na rozciąganie, uderzenia, starzenie się. Jest trwale odporny na działanie wody, benzyny i oleju.

Powierzchnie powinny być oczyszczone przed klejeniem.

Czas obróbki wynosi 5 minut.
Odporność na temperaturę do +120°C.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady problematyczne

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH 205 - Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady problematyczne

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Pytania i odpowiedzi użytkowników YUKI MODEL 5-minutowy Epoxy

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla YUKI MODEL 5-minutowy Epoxy

4 recenzje klienta w innym języku

4,8 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
7 (77%)
4 gwiazdki
2 (22%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

9 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 4 recenzje w innym języku.


Ciekawostki

Najpopularniejszą techniką druku 3D jest FDM (osadzanie topionego materiału). Dzięki gorącemu Hot-End drut z tworzywa sztucznego jest topiony i  poszczególne jego warstwy są na siebie nakładane.

Podobne produkty:

Klienci, którzy nabyli "5-minutowy Epoxy", zakupili także: