3DJAKE Resin Tough Dark Grey

Odporna na uderzenia żywica, która zapewnia precyzyjne i wytrzymałe wydruki

Nowość w sklepie!

170,90 zł

(34,18 zł / 100 g, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 500 g

Dostawa do piątek, 27 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 05:15 godz..

Dostępny

Właściwości i zalety

 • Wysoka odporność na uderzenia
 • Precyzyjna
 • Niewielka kurczliwość
 • Dobra przyczepność do stołu do drukowania

Nr art.: CLF-RES-TGHN-DGR-500, Zawartość: 500 g, EAN: 9010707001850

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: CLF-RES-TGHN-DGR-500
Numer producenta: RES-TGHN-DGR-500
Marka (producent): 3DJAKE
Zawartość: 500 g
Stopień twardości Shore'a: D77
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: LCD
Kolor filamentu: Szary / Srebrny
Waga netto: 500 g, 1000 g

Opis

3DJake Tough-Resin jest kompatybilna z drukarkami 3D LCD / MSLA (395 - 405 nm). Żywica charakteryzuje się najlepszą w swojej klasie odpornością na uderzenia przy zachowaniu sztywności i dokładności. Wszechstronne zastosowanie w technice.

Kluczowe cechy 3DJake Resin Tough

 • Wysoka odporność na uderzenia
 • Precyzyjna
 • Niewielka kurczliwość
 • Dobra przyczepność do stołu do drukowania
 • Łatwa w użyciu
 • Łatwa do wyczyszczenia i przerobienia

Właściwości 3DJake Resin Tough

Metoda badania Wartość
Ciężar właściwy

ISO 1183

1,18 g/cc

Lepkość

ISO 2555

670 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie

ISO 527

44 MPa

Wydłużenie po zerwaniu

ISO 527

28%

Sprężystość przy rozciąganiu (E)

ISO 527

1300 MPa

Udarność

ISO 179

46kJ/m2

Temperatura ugięcia ciepła A (1,8Mpa)

ISO 75

38ºC

Twardość

ISO868

77D

Dalsze informacje

Dobrze wstrząśnij żywicą przed użyciem i poczekaj, aż znikną pęcherzyki powietrza.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H361f - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
 • Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników 3DJAKE Resin Tough Dark Grey

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla 3DJAKE Resin Tough Dark Grey

Ciekawostki

NASA produkuje pizzę dla astronautów w kosmosie przy użyciu drukarek 3D.

Podobne produkty: