3DJAKE Resin Tough Black

Odporna na uderzenia żywica, która zapewnia precyzyjne i wytrzymałe wydruki

Nowość w sklepie!

170,90 zł

(34,18 zł / 100 g, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 500 g

Dostawa do piątek, 27 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 05:15 godz..

Dostępny

Właściwości i zalety

 • Wysoka odporność na uderzenia
 • Precyzyjna
 • Niewielka kurczliwość
 • Dobra przyczepność do stołu do drukowania

Nr art.: CLF-RES-TGHN-BLK-500, Zawartość: 500 g, EAN: 9010707001485

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: CLF-RES-TGHN-BLK-500
Numer producenta: RES-TGHN-BLK-500
Marka (producent): 3DJAKE
Zawartość: 500 g
Stopień twardości Shore'a: D77
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: LCD
Kolor filamentu: Czarny
Waga netto: 500 g, 1000 g

Opis

3DJake Tough-Resin jest kompatybilna z drukarkami 3D LCD / MSLA (395 - 405 nm). Żywica charakteryzuje się najlepszą w swojej klasie odpornością na uderzenia przy zachowaniu sztywności i dokładności. Wszechstronne zastosowanie w technice.

Kluczowe cechy 3DJake Resin Tough

 • Wysoka odporność na uderzenia
 • Precyzyjna
 • Niewielka kurczliwość
 • Dobra przyczepność do stołu do drukowania
 • Łatwa w użyciu
 • Łatwa do wyczyszczenia i przerobienia

Właściwości materiału 3DJake Resin Tough

Metoda badania Wartość
Ciężar właściwy

ISO 1183

1,18 g/cc

Lepkość

ISO 2555

670 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie

ISO 527

44 MPa

Wydłużenie po zerwaniu

ISO 527

28%

Sprężystość przy rozciąganiu (E)

ISO 527

1300 MPa

Udarność

ISO 179

46kJ/m2

Temperatura ugięcia ciepła A (1,8Mpa)

ISO 75

38ºC

Twardość

ISO868

77D

Dalsze informacje

Dobrze wstrząśnij żywicą przed użyciem i poczekaj, aż znikną pęcherzyki powietrza.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H361f - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
 • Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników 3DJAKE Resin Tough Black

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla 3DJAKE Resin Tough Black

Ciekawostki

NASA produkuje pizzę dla astronautów w kosmosie przy użyciu drukarek 3D.

Podobne produkty: