Moiin High Temp

Żywica żaroodporna do produkcji modeli funkcjonalnych i prototypów

1.503,00 zł

(1.503,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 1.000 g

Dostawa do wtorek, 23 sierpnia, jeśli zamówienie zostanie złożone dzisiaj do 05:15 godz..

Jeszcze 4 sztuki dostępne w magazynie

Darmowa wysyłka do Polska.
Informacje dotyczące wysyłki i zwrotów.

Właściwości i zalety

 • Doskonała stabilność termiczna
 • Bardzo dobra odporność chemiczna
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Możliwy druk w wysokiej temperaturze - do 60°C

Nr art.: MOI-179010, Zawartość: 1.000 g, EAN: n/a

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: MOI-179010
Numer producenta: 179010
Marka (producent): Moiin
Zawartość: 1.000 g
Stopień twardości Shore'a: D87
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: LCD, DLP
Kolor filamentu: Transparent

Opis

Moiin High Temp jest żywicą odporną termicznie, która została specjalnie opracowana do stosowania w wysokich temperaturach. Żywica żaroodporna jest idealna do produkcji funkcjonalnych obiektów i prototypów, które muszą być precyzyjne i odporne termicznie.

Ze względu na swoje wszechstronne właściwości, Moiin High Temp może być stosowany w wielu obszarach, gdzie pasowania i tolerancje mają kluczowe znaczenie. Żywicę można na przykład stosować do części mikroprzepływowych do przepływu gorącego gazu i cieczy, prototypów urządzeń kuchennych lub precyzyjnych elementów komory silnika.

Jako wszechstronny produkt o wysokiej wydajności, wysoce stabilny materiał może wytrzymać obciążenia nawet w ekstremalnych warunkach. Wysoka temperatura, ciśnienie do 60°C oraz zastosowanie szybkiego oprzyrządowania są również możliwe przy odpowiednim know-how.

Właściwości Moiin High Temp

 • Doskonała stabilność termiczna
 • Bardzo dobra odporność chemiczna
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Możliwy druk w wysokiej temperaturze do 60°C
 • Optymalnie zrównoważona lepkość
 • Doskonała wytrzymałość
 • Zminimalizowany skurcz
 • Łatwa obsługa
 • Wysoka dokładność drukowania
 • Przeźroczysta

Szczegóły właściwości Moiin High Temp

 • Lepkość → 0,7 Pas
 • Wytrzymałość na rozciąganie → 33,1 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie → 87 MPa
 • Moduł sprężystości → 2,8 Gpa
 • Twardość Shore D → 87
 • Odporność na ciepło HDT A (1,8 MPa) → 124°C
Stopień twardości Shore'a: D87
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: LCD, DLP
Kolor filamentu: Transparent

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody po użyciu.
 • P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P330 - Wypłukać usta.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Moiin High Temp

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Moiin High Temp

Podobne produkty: