Moiin Wax Cast

Do bardzo szczegółowej biżuterii

Nowość w sklepie!

 • Zawartość wosku ponad 30%
 • Dokładne szczegóły i struktury
 • Spalanie bez pozostałości
 • 1.539,00 zł (153,90 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Przewidywana wysyłka w ciągu około 1 tygodnia

Na moją listę życzeń

Nr art.: MOI-179003, Zawartość: 1.000 g

 • Zawartość wosku ponad 30%
 • Dokładne szczegóły i struktury
 • Spalanie bez pozostałości

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: MOI-179003
Numer producenta: 179003
Marki (producenci): Moiin
Zawartość: 1.000 g
Stopień twardości Shore'a: D64
Rodzaje produktów: Resin
Źródło światła: LCD, DLP
Kolor filamentu: Niebieski

Opis

Moiin Wax Cast jest idealny do tworzenia wypalonych form bez pozostałości dla bardzo szczegółowej biżuterii. Ze względu na wysoką zawartość wosku żywicę można przetwarzać podobnie jak wosk podczas odlewania i stosować z materiałami osłaniającymi związanymi fosforanem i gipsem.

Różnorodny specjalista od biżuterii

Niezależnie od tego, czy są to projekty indywidualne, małe serie czy produkcja seryjna - Moiin Cast Wax może być używany na wiele sposobów i gwarantuje wydajną produkcję. Modele z filigranowymi detalami i imponująco gładkimi powierzchniami można bez problemu drukować. Ręczne wykonanie z taką precyzją byłoby możliwa tylko przy ogromnym nakładzie czasu.

Zastosowanie

 • Produkcja wypalonych przedmiotów, figurek lub modeli
 • Zastosowania odlewnicze wszelkiego rodzaju
 • Produkcja biżuterii

Sektory przemysłu

 • Robienie biżuterii
 • Design

Właściwości materiału

 • Pozostałość popiołu (TGA) → 0,09%
 • Temperatura przy 95% wagowo (TGA) → 285 ° C
 • Wytrzymałość na zginanie → 27 MPa
 • Moduł sprężystości → 1,1 GPa
 • Twardość Shore D → 64

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Moiin Wax Cast

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

Ciekawostki

Dzięki specjalnym drukarkom 3D jest już możliwe, wyprodukować modele z tytanu, ceramiki, drewna i wielu innych materiałów.