Smooth-On XTC-3D Żywice epoksydowe

Druk 3D z powłoką epoksydową

288,00 zł (44,72 zł / 100 g)

od 2 tylko 273,73 zł / szt. -5%

włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy

(A + B) = 644 g

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: poniedziałek, 24 stycznia
Zamów do dnia: środa, do godz. 05:15.

Właściwości i zalety

 • Chroni i wygładza obiekty druku 3D
 • 90% oszczędność czasu i nakładu
 • Idealny dla każdego materiału drukującego 3D
 • Bardzo opłacalny w użyciu

Nr art.: KP-09400-010-000501, Zawartość: 644 g, EAN: 751635696419

Kup 2 i zaoszczędź 5% !

2 Smooth-On XTC-3D Żywice epoksydowe

Cena całkowita 547,46 zł 576,00 zł

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: KP-09400-010-000501
Numer producenta: 09400-010-000501
Marka (producent): Smooth-On
Zawartość: 644 g
Rodzaj produktu: Akcesoria do drukarek 3D

Opis

Powłoka z żywicy epoksydowej dla modeli drukowania 3D

XTC-3D® jest idealny do wygładzania i wykańczania Twoich modeli druku 3D. Dwa płyny zmieszane w proporcji (2A:1B), nanosi się na model. Aplikacja jest najlepiej przeprowadzona za pomocą pędzla. Żywica jest samowygładzająca i nakłada się ją bez widocznych pociągnięć pędzla.

Czas obróbki wynosi 10 minut, a czas utwardzania 4 godziny (w zależności od ilości oraz od temperatury otoczenia).

Dzięki żywicy epoksydowej XTC-3D® model będzie miał powierzchnię odporną na uderzenia i twardą.
Model ten może być następnie na przykład szlifowany, ugruntowany i pomalowany.

Do płynnej żywicy epoksydowej można również dodać pigmenty lub metaliczny efekt w proszku.

XTC-3D® jest bardzo tani w użytkowaniu. Dla powierzchni 650 cm2, trzeba tylko około 30g XTC-3D®.

Z XTC-3D® możesz pokryć każdy materiał do druku 3D. Obojętnie czy PLA, ABS, włókna drewniane lub jakiegokolwiek innego twardego materiału druku 3D.

Dalsze informacje

XTC-3D® nie zawiera LZO (lotnych związków organicznych), ftalanów i fosforanów.

Proszę zwrócić uwagę na instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w instrukcji obsługi.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH 071 - Działa żrąco na drogi oddechowe.

Video do produktu:

 • Metallic Finish

Pytania i odpowiedzi użytkowników Smooth-On XTC-3D Żywice epoksydowe

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

2 oceny klientów po polski dla Smooth-On XTC-3D Żywice epoksydowe

134 recenzji klienta w innym języku

4,5 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
117 (62%)
4 gwiazdki
55 (29%)
3 gwiazdki
11 (5%)
2 gwiazdki
2 (1%)
1 gwiazdka
3 (1%)

188 ocen
2 recenzje klienta po polski
134 recenzji klienta w innym języku

Ciekawostki

Producent samolotów Boeing wyprodukował części do myśliwca F / A-18 w druku 3D.

Podobne produkty:

Klienci, którzy nabyli "XTC-3D Żywice epoksydowe", zakupili także: