AESUB Green Scanningspray

Uniwersalny spray do skanowania 3D dla lepszego pomiaru

 • Długotrwały
 • Ulatniający
 • Do dużych modeli
 • Bez pigmentu
 • Do pistoletów natryskowych

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Wysyłka do Polska jest niemożliwa.

Nr art.: AES-AESG001, Zawartość: 1.000 ml

EAN: 4270000746659

 • Długotrwały
 • Ulatniający
 • Do dużych modeli
 • Bez pigmentu
 • Do pistoletów natryskowych

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: AES-AESG001
Numer producenta: AESG001
Marka (producent): AESUB
Zawartość: 1.000 ml
Rodzaj produktu: Skaner 3D

Opis

AESUB Green to długotrwały spray do skanowania opracowany przez ekspertów w dziedzinie skanowania. Jest to wynik ciągłego i konsekwentnego dalszego rozwoju popularnych na rynku sprayów do skanowania.

Spray do skanowania tworzy czystą, równą powłokę, aby zapewnić precyzyjne i wydajne skanowanie 3D, szczególnie w przypadku dużych modeli.

W przeciwieństwie do innych sprayów skanujących firmy AESUB, AESUB Green nie jest dostępny w postaci butelki z rozpylaczem, ale w puszce, którą można przymocować do pistoletów natryskowych.

Spray utrzymuje się przez długi czas, ale z czasem odparowuje, dzięki czemu po zeskanowaniu nie jest konieczne dokładne czyszczenie obiektu i jego otoczenia.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P370+P378 - W przypadku pożaru do gaszenia należy użyć proszku gaśniczego.
 • P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników AESUB Green Scanningspray

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla AESUB Green Scanningspray

Ciekawostki

Od marca 2017 r. Na stacji kosmicznej ISS stacjonuje drukarka 3D.